Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden EyeD Interiors

Artikel 1 - Definities

Offerte: De in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden die Opdrachtnemer voornemens is om ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten, alsmede de begroting van de daaraan verbonden kosten.

Opdrachtgever: Degene die aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt.  

Opdrachtnemer: Eenmanszaak Eyed Interiors, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan Denverplein 50, 5012BN Tilburg, kamer van koophandel       nr. 63066262.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Werkzaamheden: Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen diensten en werkzaamheden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle Werkzaamheden die Opdrachtnemer verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de Offerte staan vermeld.
 • Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 • In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 - Offertes

 • Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend en Opdrachtnemer is slechts aan de Offerte gebonden indien de ondertekende Offerte binnen veertien (14) kalenderdagen weer door Opdrachtnemer is ontvangen. Tenzij expliciet een afwijkende periode is overeengekomen. Opdrachtnemer heeft het recht om de Offerte onverwijld, doch maximaal binnen 10 dagen, na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • Eenzijdige wijzigingen na tekening van de Offerte maken de uitgebrachte Offerte ongeldig, tenzij wijzigingen door betrokken partijen zijn goedgekeurd middels parafering.
 • De in de Offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 • Eventuele in het kader van de Overeenkomst / opdracht te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, zijn voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij anders in de Offerte is vermeld.
 • In het geval dat zich bij de uitvoering van de overeengekomen opdracht afwijkingen ten opzichte van de Offerte voordoen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren.

Artikel 4 – Inspanningsverplichting

 • Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich om de Werkzaamheden naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, tenzij in de overeenkomst expliciet gesproken wordt over een resultaatsverbintenis.
 • Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Opdrachtnemer zorg voor geheimhouding van, alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst, aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de bepaalde Werkzaamheden door derden te laten verrichten. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever onverwijld.

 

Artikel 5 – Contractduur en uitvoeringstermijn

5.1        De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd zoals vermeld in de Offerte, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 – Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat, hetzij Opdrachtnemer de door Opdrachtgever ondertekende Offerte retour heeft ontvangen, hetzij Opdrachtnemer met instemming van Opdrachtgever met de uitvoering van de Werkzaamheden is begonnen.
 • In het geval dat Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst wenst te wijzigen, dient Opdrachtgever de door hem gewenste wijzigingen schriftelijk aan Opdrachtnemer mede te delen. De wijzigingen in de Overeenkomst dienen vervolgens schriftelijk door Opdrachtnemer te worden aanvaard. Alle eventuele meerkosten als gevolg van dergelijke wijzigingen komen ten laste van Opdrachtgever.

 

 • Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 • In het geval dat de Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de benodigde faciliteiten.
 • Het niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever ten aanzien van de door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden geeft geen reden tot het kosteloos herzien van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

Artikel 7 – Honorarium en factuur

 • De honorering van Opdrachtnemer berust op een uurtarief dan wel op basis van het in de offerte of overeenkomst genoemd (totaal) factuurbedrag en of aanneemsom, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen.
 • Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon-, telefax-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer worden gemaakt, zijn exclusief en worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 • Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting (BTW).
 • Bij een Overeenkomst met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek (maandelijks of tweewekelijks) in rekening worden gebracht.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele (aantoonbare) prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen.
 • Opdrachtnemer is tevens gerechtigd om het honorarium / aanneemsom te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht dat Opdrachtnemer de overeengekomen Werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium dan wel aanneemsom verricht.

Artikel 8 - Betaling

 • Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Opdrachtnemer binnen veertien (14) kalenderdagen na dagtekening aan Opdrachtnemer te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Ook in geval van reclamatie blijft Opdrachtgever gehouden tot afname en betaling van de reeds geleverde diensten en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
 • Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een boeterente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De boeterente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 • Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, software, (elektronische) bestanden etc., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer direct daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 10 – Klachten

 • Klachten over geleverde diensten dienen binnen zeven (7) kalenderdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel of schadeloosstelling.
 • Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een gedraging van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever of door derden verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Voor zover aansprakelijkheid niet is uitgesloten is Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, hieronder wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden,
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

         Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 • In het geval dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Opdrachtnemer gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde of aanneemsom (exclusief BTW) van de Werkzaamheden waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of, indien dit niet is vast te stellen, de factuurwaarde (exclusief BTW) van de Werkzaamheden die Opdrachtnemer op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd, met een maximum van twee opeenvolgende factuurperioden.
 • Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de onderhoudstoestand zelf of later geconstateerde niet zichtbare gebreken.
 • Een rechtsvordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na bekend worden van zowel de schade als de vermeende schadeplichtige.
 • De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 13 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Opdrachtnemer en ieder ander van wiens hulp Opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

Artikel 12 - Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Opdrachtnemer afhankelijk is en op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd en. Hieronder wordt in elk geval, maar niet uitsluitend, verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, diefstal, ziekte en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer verhinderen of beperken.
 • In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
 • In het geval dat Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht, en aan de reeds verrichtte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 13 - Vrijwaringen

 • De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ten aanzien van alle aanspraken van derden, waaronder ook rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt, voor schade die verband houdt met of voortvloeit uit de Overeenkomst.
 • Indien Opdrachtnemer door derden mocht worden aangesproken dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 • Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 - Intellectueel eigendom

 • Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how” , zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van
 • De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om al hetgeen door Opdrachtnemer is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.

Artikel 15 - Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Indien Opdrachtnemer, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 16 – Verlenging en Beëindiging Overeenkomst

 • De Overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de met de Opdrachtgever overeengekomen contractperiode en of voltooiing werkzaamheden, zonder dat opzegging door een van de partijen is vereist.
 • Verlenging van de contractperiode en of uitbreiding werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden uiterlijk 14 kalenderdagen voor het einde van de contractperiode. De verlengde Overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is niet mogelijk.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
 1. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
 3. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
 4. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
 5. Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst; of
 6. indien de voortzetting van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer gevergd kan worden of indien zij betrokken zou worden bij gedragingen welke indruisen tegen de goede zeden of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer tegenover derden in acht genomen dienen te worden.
  • Opdrachtnemer is in de in artikel 16.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.
  • Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1 sub e. voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Opdrachtnemer direct opeisbaar.

Artikel 17 - Overdracht en plichten

Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven en van kracht met ingang van 4 februari 2019. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 • De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank in het ressort / arrondissement van Opdrachtnemer.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Aldus vastgesteld op 2 Januari 2019 te Tilburg

EyeD Interiors